loading
show more video
CGN TV Thai Logo
Support Us

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับใช้ผ่านพันธกิจ CGNTV THAI ได้ผ่าน

- การอธิษฐาน

- ร่วมเป็นอาสาสมัคร CGNTV THAI (ร่วมรับใช้ทั้งงานเบื้องหน้า)

- ถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ (สามารถติดต่อผ่านทางInbox)

ที่ตั้งสำนักงาน: ชั้น 1 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel:+66-2-214-1557, +66-62-784-4443 Fax:+66-2-215-1865 Email: cgntvth@gmail.com
Contact Info
© 2016 CGNTV THAILAND All Right Reserved.